Bloķētās sankcijas

Bloķētās sankcijas

Vismaz reizi dienā un dažkārt pat vēl biežāk dažādi birokrāti sankci­ju ieviešanu pret Krieviju raksturo kā «saliedētu un vienotu pieeju», uzsve­rot, ka «ir iesaistīti visi sabiedrotie». Šādus uzskatus pauž vairāki ASV sabiedrotie, īpaši dažas no entuziastis­kākajām jaunajām NATO dalībvalstīm Austrumeiropā, iezīmējot vīziju par pasauli, kurā Krievija ir kļuvusi par izstumto – daudz lielāku un aukstāku Ziemeļkorejas versiju.

Neesmu pārliecināts, kāds ir šo diez­gan optimistisko preses relīžu mēr­ķis. Runājot par Krievijas sodīšanu, pat paviršs skatījums uz situācijas realitā­ti nešaubīgi parāda, ka ne tikai starp­tautiska sabiedrība, bet pat Eiropas Sa­vienība ir bezcerīgi sadalījušās. Tas, ka nebūt ne visi vēlas agresīvu sankciju ie­viešanu, ir slikti glabāts noslēpums, un daudzas ietekmīgas ES valstis (piemē­ram, Vācija, Itālija un Austrija) ir aktīvā opozīcijā nopietniem centieniem vērst sankcijas pret Krieviju.

Pirms ejam tālāk, ir vērts ietvert arī nelielu piezīmi par piesardzību. Visticamāk, lidmašīnu no­trieca Krievijas atbalstīti nemiernie­ki Doņeckas apgabalā. Ņemot vērā no­zieguma milzīgos apmērus, iespējamā Krievijas iesaiste varētu iezīmēt kardi­nālas izmaiņas ES politikā.

Bet vardarbīgas sacelšanās ir plo­sījušas Ukrainu jau vairākus mēnešus pirms MH17 uzspridzināšanas debesīs, tomēr ES atbildes reakcija bija vāji iz­teikta. Kāpēc? Ar ko skaidrojama Eiro­pas ārkārtīgā piesardzība? Atbildēt var ar vienu vārdu: nauda. Kopējais ES un Krievijas tirdzniecības apjoms ir vienkārši milzīgs. Tirdznie­cības bilancē Krievija bija trešā lielākā ES partnere, veidojot aptuveni 9,5% no kopējā apjoma (ASV un Ķīnai abām ir apmēram 13%).

Interesanti, ka, pēc Eiropas Komi­sijas sniegtajiem datiem, ES tirdznie­cība ar Krieviju uzplauka 2012. gadā, aptuveni par 20% pārsniedzot maksi­mālos apjomus pirms finanšu krīzes. Pieaugumu galvenokārt izraisīja lie­lāks energoresursu imports, īpaši naf­tas. Viens no būtiskākajiem, bet ne­pietiekami publiskotajiem stāstiem ir pašreizējais ES naftas ieguves saru­kums, jo naftas lauki Ziemeļjūrā strau­ji samazinās. Šo samazinājumu lielā mērā aizstāj imports no Krievijas Fe­derācijas. Varbūt skan pārsteidzo­ši, bet Krievija ir atbildīga par aizvien pieaugošo ES importa proporciju pē­dējo desrhit gadu laikā – 2013. gada rā­dītājs 12,3% bija augstāks nekā jebkad un par 60% lielāks nekā 2003. gadā.

Bloketas-sankcijas

Tomēr ES nav monolīta, to veido valstis ar atšķirīgu ekonomisko struktūru un eksporta profiliem. Eiropas tirdzniecība ar Krieviju ir ārkārtīgi ne­līdzsvarota – dažas valstis veido lielāko daļu no kopējā. apgrozījuma. Piemēram, Vācija nodrošina vairāk nekā trešdaļu no kopējā ES eksporta uz Krieviju, no­sūtot uz šo valsti preces par aptuveni 50 miljardiem dolāru. Itāliju parasti ne­uzskata par eksporta lielvalsti, tomēr tā ierindojas otrajā vietā, pārdodot Krie­vijai rūpnieciskās iekārtas un darbagal­dus aptuveni 15 miljardu dolāru vērtī­bā. Arī Nīderlande uz Krieviju eksportē pietiekami lielus preču apjomus – par vairāk nekā desmit miljardiem dolāru. Tas nozīmē, ka šīs trīs valstis veido vai­rāk nekā 60% no kopējā ES eksporta.

Jāņem vērā arī plašāka ES ekono­miskā realitāte. Bloka pastāvīgais eko­nomiskais vājums, lielie parādi un augstais bezdarba līmenis ievērojami samazina entuziasmu īstenot jebkādus grandiozus transformējošus projektus.

Lielās recesijas ietekme uz ārpoli­tiku īpaši spilgti izpaužas Itālijā. Šādā situācijā nepārsteidz, ka ne Itālijas sa­biedrība, ne politiskā elite neizrāda interesi par Krievijas konfrontēšanu, tā vietā koncentrējoties uz abpusēji izdevīgu ekonomisko sadarbību. Pa­tiesi, ja ņem vērā Itālijas riskanto eko­nomisko situāciju un vēsturisko nesa­skaņu trūkumu ar Maskavu, būtu ļoti pārsteidzoši, ja šī valsts atbalstītu ag­resīvu sankciju režīmu. Vācija un Aus­trija ir labākā ekonomiskā formā, bet to ekonomikas ir trauslas un nevar at­ļauties būtiskus satricinājumus.

Kamēr Eiropu nomocīs ekonomis­kā dalīšanās starp pārtikušajiem zie­meļiem un taupības ierobežotajiem dienvidiem, to šķels arī jautājums par sankcijām pret Krieviju. Valstis, kuras atrodas tālāk no Krievijas un kurām ir mazāki (vai nav vispār) vēs­turiskie aizvainojumi pret šo valsti, pretēji demokrātijas veicināšanai vai militārai konfrontācijai turpinās kon­centrēties uz biznesu un tirdzniecību. Ja ņem vērā šo strukturālo faktoru spēku un dziļumu, visticamāk, šī pie­eja nemainīsies.

Bloķētās sankcijas
AVOTS:

Leave your comment